Godność i samodzielność

Ogłoszenia o naborze nowych pracowników.


 


 

 

 

Ochrona danych osobowych:

 

Klauzula informacyjna

 

 

1. Informacje dotyczące administratora danych.

Administratorem państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański.

2. Inspektor ochrony danych.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: iodo@dpsszpegawsk.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcą danych.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 1 rok.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 


Szpęgawsk, dnia 01.09.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W SZPĘGAWSKU POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO - TECHNIK FIZJOTERAPII

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

 

 


 

Szpęgawsk, dnia 19.02.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W SZPĘGAWSKU POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO - PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia


 


Szpęgawsk, dnia 07.01.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  W SZPĘGAWSKU POSZUKUJE OSOBY NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

 

 1. OPIEKUN
 2. POKOJOWA
Do pobrania:

 

 

 


 

Szpęgawsk, dnia 01.10.2018 r.

SAK.111.2.2018

 

OGŁOSZENIE

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU

imienia dr Józefa Marcelego Kopicza o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszego  księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku imienia dr Józefa Marcelego Kopicza.

 

 1. Adres jednostki i określenie stanowiska pracy:
 1. Adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku  im. dr Józefa Marcelego Kopicza ul. Kasztanowa 23; Szpęgawsk; 83-200 Starogard Gdański;
 2. Nazwa stanowiska: Starszy  księgowy – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Posiadane co najmniej wykształcenia średniego pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku starszego księgowego stosowanie do opisu stanowiska i posiadanie udokumentowanego 4-letniego stażu pracy albo posiadanie wykształcenia wyższego w kierunku umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku starszego księgowego stosownie do opisu stanowiska i posiadanie udokumentowanego 2-letniego stażu pracy;
 2. posiadanie obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. brak przeciwwskazań zdrowotnych na zajmowanym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe :

 

 1. preferowane doświadczenie wykonywania zawodu księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w  domach pomocy społecznej,
 2. wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących przepisów (np. ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pomocy społecznej, kodeks pracy, o ochronie zdrowia psychicznego),
 3. znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych, „Płatnik”,  „SJO Bestia”, Gravis.
 4. obowiązkowość i dokładność,
 5. samodzielność i operatywność,
 6. zaangażowanie w pracy i dyspozycyjność,
 7. komunikatywność,
 8. umiejętność analitycznego myślenia.

 

 1. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku :

 

 1. Sporządzanie list płac, prowadzenie bieżących rozliczeń wynikających z list płac.
 2. Prowadzenie rozliczeń z Zus-em i Urzędem Skarbowym.
 3. Prowadzenie kart wynagrodzeń i zasiłków pracowników.
 4. Prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 5. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.
 6. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych nowozatrudnionych pracowników i wyrejestrowanie zwalnianych.
 7. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń.
 8. Archiwizowanie dokumentów księgowo-płacowych.
 9. Sporządzanie przelewów dot. ZFŚS.
 10. Sporządzanie przelewów budżetowych i z zakresu wynagrodzeń.
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z umowami zlecenia i o dzieło.
 12. Syntetyczne i analityczne księgowanie przychodów i rozchodów depozytowych.
 13. Sporządzanie przelewów depozytowych.
 14. Przestrzeganie porządku na stanowisku pracy w trakcie pracy.
 15. Dążenie do systematycznego podnoszenia kwalifikacji, czynny udział w szkoleniach i kursach, a także dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników.
 16. Udział  w zespołach terapeutycznych i w działaniach mających na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb mieszkańców.
 17. Dbałość o mienie DPS Szpęgawsk.
 18. W pracy z mieszkańcami DPS Szpęgawsk należy przestrzegać przepisów ustawy o ochronie zdrowia  psychicznego – Dz. U. nr 111 poz. 535 z 1994r z póź. zm,
 19. Udział we wspólnym tworzeniu pozytywnego wizerunku DPS Szpęgawsk.
 20. Dyspozycyjność i mocne zaangażowanie w pracę.
 21. Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
 22. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
 23. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z współpracownikami,  zwierzchnikami, podwładnymi.
 24. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 25. Współpraca z innymi Działami funkcjonującymi w Domu.
 26. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności w granicach określonych rodzajem umówionej pracy.
 27. Udział we wspólnym tworzeniu pozytywnego wizerunku DPS Szpęgawsk.
 28. Dyspozycyjność i mocne zaangażowanie w pracę.
 29. Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
 30. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, zachowanie uprzejmości i życzliwości
  w kontaktach z współpracownikami,  zwierzchnikami, podwładnymi, zachowanie się
  z godnością w miejscu pracy i poza nim, współpraca z innymi Działami funkcjonującymi
  w Domu, wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, nie ujętych
  w niniejszym zakresie czynności w granicach określonych rodzajem umówionej pracy, przestrzeganie aktów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora DPS Szpęgawsk.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszeniawskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. zatrudnienie na postawie umowy o pracę, która zostanie zawarta  po zakończonym naborze nie później niż od 1 listopada  2018;
 3. wykonywanie zadań w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku;
 4. praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
 5. praca na w ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze);
 6. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r.w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz aktualnie obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys - Curriculum Vitae (CV) wraz z podaniem nr kontaktowego oraz opisem przebiegu kariery zawodowej i przebiegu wykształcenia,
 4. kserokopie dyplomów/świadectw i ewentualnie suplementów potwierdzające posiadanie odpowiedniego wykształcenia,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
 6. oświadczenia :
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • na oddzielnej kartce –: informacje o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podpisane przez kandydata). Dane te mogą mieć kształt dowolnego dokumentu, np. CV. Kandydat może dobrowolnie podać dane dodatkowe, inne niż przewidziane Kodeksem Pracy.                W takim przypadku, kandydat zobowiązany jest dołączyć następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dodatkowym niż przewidziane Kodeksem Pracy w celu rekrutacyjnym prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, Szpęgawsk, 83-200 Starogard Gdański”.
 • Kandydat może wyrazić również dodatkową zgodę na dalsze przetwarzanie danych przez Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, Szpęgawsk, 83-200 Starogard Gdański dla przyszłych procesów rekrutacyjnych. W takim przypadku niezbędne jest zawarcie dodatkowej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, Szpęgawsk, 83-200 Starogard Gdański dla celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
 • ewentualnie - w przypadku posiadania: dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii np. referencje z poprzednich zakładów pracy, z miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych, oceny okresowe, przyznane nagrody, wyróżnienia itp. – ich przedłożenie będzie dodatkowym atutem;

 

g. ewentualnie - w przypadku posiadania: kserokopie świadectw/ zaświadczeń poświadczających fakt posiadania dodatkowych uprawnień, kursów, zdobytych umiejętności – ich przedłożenie będzie dodatkowym atutem.

 

 

UWAGA! WSZYSTKIE DOKUMENTY WSKAZANE W NINIEJSZYM PUNKCIE
w lit. a, b, c, f – powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

W przypadku zmiany nazwiska i poprzez to pojawianie się różnych nazwisk
w przedkładanych dokumentach, należy również przedłożyć kserokopię dokumentu który będzie wykazywał zmianę nazwiska w sposób jednoznaczny.

 

W przypadku przedstawiania dokumentów lub ich kopii w języku innym niż polski, należy również dołączyć kopie tłumaczenia przedłożonych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów :

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym
i z dopiskiem „Nabór na stanowisko Starszy księgowy” w terminie do dnia 12.10.2018 r. za pośrednictwem poczty na adres: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, lub osobiście do w/w terminu, od poniedziałku do piątku, do godz. 15.00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza, ul. Kasztanowa 23; Szpęgawsk; 83-200 Starogard Gdański.

 

Na kopercie oznakowanej jak wyżej pracownik sekretariatu wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty wpłyną do DPS w Szpęgawsku.

 

 1. Dodatkowe informacje :

 

 1. Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 2. Z regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza z dnia 08.11.2016 r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej imienia dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, kandydaci mogą zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiatstarogard.pl), z tym że w przypadku rozbieżności obowiązują postanowienia z niniejszego ogłoszenia,
 3. Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
 4. Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku po ww. terminie nie będą rozpatrywane,
 5. Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych zostaną o tym poinformowani telefonicznie,
 6. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru,
 7. Przyjęte metody wyboru to: test wielokrotnego wyboru z aktów prawnych wskazanych w pkt 3 lit. k oraz z zakresu dot. działalności i funkcjonowania DPS w Szpęgawsku oraz rozmowa kwalifikacyjna,
 8. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiatstarogard.pl) oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej.
 9. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną.
 10. Dokumenty aplikacyjne kandydatów którzy nie zakwalifikowali się do II etapu naboru powinny być odebrane z  DPS w Szpęgawsku niezwłocznie nie później niż w terminie do 1 miesiąca od zawiadomienia o niezakwalifikowaniu się do II etapu naboru,
 11. Z kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę    o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 12. Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów, którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy  o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu  z wynikiem pozytywnym,
 13. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wystawione nie później niż miesiąc przed złożeniem.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia
 2. Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

 

 

 

 


 

Szpęgawsk, dnia 19.09.2018 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku poszukuje osoby na stanowisko pomocnicze i obsługi - PRACOWNIK SOCJALNY

Do pobrania - pełna treść ogłoszenia

 

 


 

Szpęgawsk, dnia 28.05.2018 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku poszukuje osoby na stanowisko pomocnicze i obsługi - PRACOWNIK SOCJALNY

Do pobrania - pełna treść ogłoszenia

 

 

 


 

Szpęgawsk, dnia 17.05.2018 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku poszukuje osoby na stanowisko - POKOJOWA

Do pobrania - pełna treść ogłoszenia

 

 


 

 

Szpęgawsk, dnia 17.05.2018 r.

 

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku poszukuje osoby na stanowisko - OPIEKUN

Do pobrania - pełna treść ogłoszenia

 


 

 

Załącznik nr 2

do regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku imienia dr Józefa Marcelego Kopicza

 

Szpęgawsk, dnia 11.05.2018 r.

SAK.111.1.2018

OGŁOSZENIE

DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPĘGAWSKU

imienia dr Józefa Marcelego Kopicza

o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze

Głównego Księgowego w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku imienia dr Józefa Marcelego Kopicza

 

1. Adres jednostki i określenie stanowiska pracy:

a) Adres jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza ul. Kasztanowa 23; Szpęgawsk; 83-200 Starogard Gdański;

b) Nazwa stanowiska: Główny Księgowy – 1 etat

 

2. Wymagania niezbędne:

 

a) posiadanie obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo z oskarżenia publicznego w tym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) brak aktualnego zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

e) dobra znajomość obsługi komputera,

f) brak przeciwwskazań zdrowotnych na zajmowanym stanowisku,

g) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

h) spełnienie jednego z poniższych warunków:

• ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

• ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6- letnią praktyki w księgowości,

• posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

• posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

3. Wymagania dodatkowe :

 

a) preferowane doświadczenie wykonywania zawodu księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w domach pomocy społecznej,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących przepisów (np. ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pomocy społecznej, kodeks pracy, o ochronie zdrowia psychicznego),

c) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych, płacowych, „Płatnik”, „SJO Bestia”, Gravis.

d) obowiązkowość i dokładność,

e) samodzielność i operatywność,

f) zaangażowanie w pracy i dyspozycyjność,

g) komunikatywność,

h) umiejętność analitycznego myślenia.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

a) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

b) Kierowanie pracą działu księgowości,

c) Odpowiedzialność za rozliczenia podatku od towarów i usług VAT w DPS Szpęgawsk zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Starogardzkiego NR 58/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

d) Organizowanie i sprawowanie finansowej kontroli wewnętrznej,

e) Opracowywanie analiz ekonomiczno-finansowych dotyczących sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki,

f) Sporządzanie zewnętrznych sprawozdań finansowych,

g) Opracowywanie planów finansowych jednostki,

h) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości, obiegu dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

i) Podpisywanie dokumentów powodujących skutki finansowe,

j) Dekretowanie dowodów księgowych,

k) Należyte przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych i sprawozdań finansowych,

l) Okresowe kontrolowanie stanów magazynowych oraz kasy budżetowej i depozytowej,

m) Kontrola nad przestrzeganiem regulaminu wypłat mieszkańców nieumiejących gospodarować własnymi środkami,

n) Obsługa finansowa ZFŚS,

o) Systematyczne samokształcenie zawodowe,

p) Ścisła współpraca z Dyrektorem i wykonywanie innych poleceń dyrektora nie ujętym

w niniejszym zakresie obowiązków.

q) Przestrzeganie porządku na stanowisku pracy w trakcie pracy.

r) Dążenie do systematycznego podnoszenia kwalifikacji, czynny udział w szkoleniach

i kursach, a także dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników.

s) Udział w zespołach terapeutycznych i w działaniach mających na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb mieszkańców.

t) Dbałość o mienie DPS Szpęgawsk.

u) W pracy z mieszkańcami DPS Szpęgawsk należy przestrzegać przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

v) Udział we wspólnym tworzeniu pozytywnego wizerunku DPS Szpęgawsk.

w) Dyspozycyjność i mocne zaangażowanie w pracę.

x) Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

y) Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, zachowanie uprzejmości i życzliwości

w kontaktach z współpracownikami, zwierzchnikami, podwładnymi, zachowanie się

z godnością w miejscu pracy i poza nim, współpraca z innymi Działami funkcjonującymi

w Domu, wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, nie ujętych

w niniejszym zakresie czynności w granicach określonych rodzajem umówionej pracy, przestrzeganie aktów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora DPS Szpęgawsk.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

a) praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

b) zatrudnienie na postawie umowy o pracę od; po zakończonym naborze nie później niż od 1 lipca 2018;

c) wykonywanie zadań w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku;

d) praca na w ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, natomiast występują uciążliwe warunki pracy (praca przy komputerze);

e) wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz aktualnie obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.

 

7. Wymagane dokumenty:

 

a. list motywacyjny,

b. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c. życiorys - Curriculum Vitae (CV) wraz z podaniem nr kontaktowego oraz opisem przebiegu kariery zawodowej i przebiegu wykształcenia,

d. kserokopie dyplomów/świadectw potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego,

e. kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,

f. oświadczenia :

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

• oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo

z oskarżenia publicznego w tym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie, że kandydat nie posiada aktualnie obowiązującego zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

• na oddzielnej kartce – oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku imienia dr Józefa Marcelego Kopicza w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 j.t.) oraz zgodnie z ustawą o z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 902

z późn. zm.)”.

g. ewentualnie - w przypadku posiadania: dokumenty potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii np. referencje z poprzednich zakładów pracy, z miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych, oceny okresowe, przyznane nagrody, wyróżnienia itp. – ich przedłożenie będzie dodatkowym atutem;

h. ewentualnie - w przypadku posiadania: kserokopie świadectw/ zaświadczeń poświadczających fakt posiadania dodatkowych uprawnień, kursów, zdobytych umiejętności – ich przedłożenie będzie dodatkowym atutem.

 

 

UWAGA! WSZYSTKIE DOKUMENTY WSKAZANE W NINIEJSZYM PUNKCIE

w lit. a, b, c, f – powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

 

W przypadku zmiany nazwiska i poprzez to pojawianie się różnych nazwisk

w przedkładanych dokumentach, należy również przedłożyć kserokopię dokumentu który będzie wykazywał zmianę nazwiska w sposób jednoznaczny.

 

W przypadku przedstawiania dokumentów lub ich kopii w języku innym niż polski, należy również dołączyć kopie tłumaczenia przedłożonych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów :

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym

i z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główny Księgowy” w terminie do dnia 25.05.2018 r. za pośrednictwem poczty na adres: Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, lub osobiście do w/w terminu, od poniedziałku do piątku, do godz. 15.00 w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza, ul. Kasztanowa 23; Szpęgawsk; 83-200 Starogard Gdański.

 

Na kopercie oznakowanej jak wyżej pracownik sekretariatu wpisuje datę wpływu, w przypadku przesłania pocztą termin złożenia dokumentów uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty wpłyną do DPS w Szpęgawsku.

 

9. Dodatkowe informacje :

 

a) Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

b) Z regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku im. dr Józefa Marcelego Kopicza z dnia 08.11.2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej imienia dr Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku, kandydaci mogą zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiatstarogard.pl), z tym że w przypadku rozbieżności obowiązują postanowienia z niniejszego ogłoszenia,

c) Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,

d) Dokumenty, które wpłyną lub zostaną doręczone do Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku po ww. terminie nie będą rozpatrywane,

e) Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych zostaną o tym poinformowani telefonicznie,

f) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu posiedzenia Komisji, celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru,

g) Przyjęte metody wyboru to: test wielokrotnego wyboru z aktów prawnych wskazanych w pkt 3 lit. k oraz z zakresu dot. działalności i funkcjonowania DPS w Szpęgawsku oraz rozmowa kwalifikacyjna,

h) Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.powiatstarogard.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Domu Pomocy Społecznej.

i) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

j) Dokumenty aplikacyjne kandydatów którzy nie zakwalifikowali się do II etapu naboru powinny być odebrane z DPS w Szpęgawsku niezwłocznie nie później niż w terminie do 1 miesiąca od zawiadomienia o niezakwalifikowaniu się do II etapu naboru,

k) Z kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

l) Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów, którzy nie byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym,

m) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wystawione nie później niż miesiąc przed złożeniem.

 

 

Załączniki do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

 


Szpęgawsk 23.04.2018 r.

SAK 111.O.2.2018

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku poszukuje osoby na stanowisko - psycholog

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o naborze osoby na stanowisko - psycholog

 

 


 

Szpęgawsk 27.11.2017 r.

SAK 111.O.1.2017

Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku poszukuje osoby na stanowisko - psycholog

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia o naborze osoby na stanowisko - psycholog

 


Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/