Godność i samodzielność

W miesiącu styczniu 2014 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych CORDIS aplikowało w Konkursie Ofert ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd w ramach realizacji zadań dotyczących organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Projekt pt.” Bliżej Natury” otrzymał dofinansowanie”

Cele zadania:

 • aktywizowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie,
 • umożliwienie kontaktu z naturą poprzez kontakt z żywym zwierzęciem i poprzez zwiększenie możliwości lokomocyjnych;
 • aktywizowanie całego organizmu (poprawa pracy narządów wewnętrznych, dotlenienie organizmu, praca różnych grup mięśni);
 • poprawa równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • odreagowanie napięć i emocji;
 • popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej i aktywne spędzanie czasu wolnego;
 • rekreacja i wypoczynek osób niepełnosprawnych i starszych;
 • zapoznanie uczestników spływu z walorami krajoznawczo – przyrodniczymi Regionu Kociewia i Borów Tucholskich;

 

W drugim kwartale roku rozpoczynając od miesiąca kwietnia 2014, rozpocznie się cykl działań z zakresu hipoterapii dla 3 osób niepełnosprawnych z autyzmem wraz z opiekunami. Każde z poszczególnych zajęć składać się będzie z trzech części:

Część pierwsza: powitanie, przygotowanie do jazdy, wsiadanie, oswojenie z ruchem konia, skorygowanie dosiadu,

Część druga:ćwiczenia indywidualne realizujące cel zajęć,

Część trzecia: ćwiczenia uspokajające, zsiadanie, pomoc przy czyszczeniu konia.

Pobyt w Klubie Jeździeckim Stada Ogierów w Starogardzie Gd pozwoli osobom niepełnosprawnym z autyzmem na ich specjalistyczne aktywizowanie i usprawnianie całego organizmu (sfera fizyczna i psychiczna).

 

W miesiącu czerwcu 2014 r. zorganizowany zostanie wyjazd do miejscowości Młynki gmina Lubichowo powiat Starogard gdzie odbędzie się spływ kajakowy na trasie Młynki – Wdecki Młyn – 13 km. Uczestnikami realizacji tego zadania będą osoby niepełnosprawne intelektualnie i chore psychicznie z Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku. Liczba uczestników 20 osób.

Członkowie stowarzyszenia CORDIS w ramach wolontariatu zapewnią opiekę osobom niepełnosprawnym podczas spływu kajakowego.

W miesiącu sierpniu 2014 r. odbędzie się Gminny Festyn połączony z imprezą sportową. Organizatorem tego zadania jest Gmina Starogard. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych CORDIS weźmie udział w tym festynie. Stowarzyszenie CORDIS zapewni opiekę medyczną w osobie jednej pielęgniarki i opiekę wolontariuszy nad osobami niepełnosprawnymi, które wezmą udział w Festynie. Liczba osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie 30 osób.

Realizacja poszczególnych działań w zakresie realizacji działania publicznego "Bliżej natury":

Podczas cyklu 6 zajęć z hipoterapii, które zostały zrealizowane w dniach 9 i 24 kwietnia,

19 i 27 maja oraz 11 i 24 czerwca 2014 r zrealizowaliśmy przedsięwzięcia, które pozwoliły podopiecznym na ich aktywizację, poprawę równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo - ruchowej a także odreagowanie napięć i emocji. Niewątpliwym atutem stanowiącym podstawę do osiągnięcia zakładanych celów był kontakt podopiecznych z żywym zwierzęciem. Zajęcia odbywały się na terenie klubu jeździeckiego, działającego przy Stadzie Ogierów w Starogardzie Gdańskim. W trakcie poszczególnych zajęć podopieczni między innymi uczestniczyli w czynnościach związanych z przygotowaniem do jazdy, nauką wsiadania, oswajania się z koniem, nauką zsiadania, czyszczeniem konia, ćwiczeniami uspokajającymi, itp. Partnerem projektu był Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, który to zapewnił dojazd uczestników do miejsca w którym odbywały się zajęcia oraz opiekę pielęgniarską w ich trakcie.

W dniu 28.06.2014r. odbył się spływ kajakowy na trasie Młynki- Wdecki Młyn, w którym udział wzięło 10 podopiecznych placówki oraz 10 opiekunów – wolontariuszy członków Stowarzyszenia CORDIS, którzy zapewnili opiekę swoim podopiecznym. W trakcie w/wym. Przedsięwzięcia podopieczni mogli zapoznać się z walorami turystyczno – krajoznawczymi regionu, osobliwościami przyrody znajdującymi się w okolicy rzeki Wdy. Dodatkowo podczas zajęć podopieczni zostali zapoznani z zasadami obowiązującymi podczas posługiwania się sprzętem pływającym, kształtowali koordynację ruchową oraz tężyznę fizyczną. Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, jako partner przedsięwzięcia zapewnił transport uczestników spływu jak również opiekę pielęgniarską oraz poczęstunek dla uczestników. Stowarzyszenie CORDIS zapewniło opiekę ratownika wodnego.

W dniu 23.08.2014r. przy świetlicy wiejskiej w Szpęgawsku odbył się festyn gminny, którego organizatorem była Gmina Starogard Gdański. W trakcie trwającej imprezy plenerowej zrealizowaliśmy działania o charakterze sportow – rekreacyjnym, które pozwoliły podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na integrację ze środowiskiem lokalnym, połączoną ze zdrową rywalizacją podczas trwających rozgrywek sportowych oraz licznych zabaw. Partner – Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku zapewnił opiekę pielęgniarską.

Sprawozdanie Końcowe z wykonania zadania publicznego(w części merytorycznej i z wykonania wydatków) pt. „ BLIŻEJ NATURY ” zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim w miesiącu wrześniu. Wyżej wymienione sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

Stowarzyszenie podejmowało w roku 2014 jeszcze inne działania nie związane z projektem :

 • 13 kwietnia Udział w Jarmarku Wielkanocnym w Grodzisku Owidz – (członkowie Stowarzyszenia – wolontariusze opiekowali się osobami niepełnosprawnymi i prowadzili stoisko kiermaszowe),
 • 09 lipca Stowarzyszenie Cordis wraz z partnerem Domem Pomocy Społecznej w Szpęgawsku i Stowarzyszeniem Górki zorganizowało imprezę plenerową Integracyjne łowienie Ryb,
 • 10 października Stowarzyszenie Cordis wraz z Domem Pomocy Społecznej i Starostwem Powiatowym w Starogardzie zorganizowało imprezę z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pt. „Tacy Sami”.
 • 07 grudnia Udział w Jarmarku Świątecznym – Bożonarodzeniowym w Grodzisku Owidz (członkowie Stowarzyszenia – wolontariusze opiekowali się osobami niepełnosprawnymi i prowadzili stoisko kiermaszowe).

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/