Godność i samodzielność

Naszą  misją jest  wspólne dbanie o godność mieszkańców i dążenie do niezależności każdego człowieka.

 • Dom Pomocy Społecznej  Szpęgawsku jest jednostką organizacyjną powiatu starogardzkiego.
 • Działa w formie jednostki budżetowej o zasięgu ponadgminnym.
 • Dom Pomocy Społecznej w latach 2004 – 2006  został całkowicie zmodernizowany , osiągając standardy unijne.
 • Decyzją Nr 10/2007 z dnia 15.02.2007 r. Wojewody Pomorskiego otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.
 • Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku  Zarządzenie Nr  43/271/2012  został przyjęty w dniu 25.01.2012 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Starogardzkiego,  określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działań.
 • Dom świadczy usługi na poziomie obowiązującego standardu osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu niepełnosprawności intelektualnej i choroby psychicznej.
 • Placówka świadczy usługi : bytowe, opiekuńcze i wspomagające w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców.
 • Dom umożliwia i organizuje korzystanie mieszkańcom ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Dom zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę ( w tym pielęgniarką ) , zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego  standardu.
 • Organizacja Domu , zakres i poziom świadczonych usług uwzględniają w szczególności: wolność , intymność , godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców  oraz stopień  fizycznej i psychicznej sprawności .
 • Dom zatrudnia osobę posiadającą umiejętności komunikowania się w języku migowym w stopniu podstawowym.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.09.2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dziennik Ustaw z 2000 r. NR 82, poz 929 ).

 

 1. Warunki bezpiecznego i godnego życia Mieszkańca, intymność , niezależność , umożliwia rozwój osobowości, a w miarę możliwości jego samodzielność.
 2. Świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem usług:
  • w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
   • miejsce zamieszkania
   • wyżywienia
   • warunki utrzymania czystości
   • odzież, obuwie
  • usługi opiekuńcze polegające na:
   • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
   • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
   • pielęgnacji
  • usługi wspomagające polegające na:
   • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
   • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb kulturalnych i religijnych zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców stymulowaniu nawiązywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem
   • wspieraniu działań na rzecz środowiska lokalnego , działaniu zmierzającym do usamodzielnienia Mieszkańca
   • podnoszeniu sprawności , aktywizowaniu mieszkańców
   • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
  • w zakresie potrzeb zdrowotnych:
   • zapewnia opiekę lekarza rodzinnego, psychiatry oraz innych specjalistów , rehabilitację leczniczą
   • zapewnia stała opiekę pielęgniarską
   • umożliwia korzystanie z przysługujących uprawnień do innych świadczeń zdrowotnych
   • umożliwia zaopatrzenie w leki , artykuły sanitarne , środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne

Mieszkaniec zobowiązany jest do:

 1. opłaty za pobyt w Domu stosownie do art. 35 ustawy o pomocy społecznej
 2. przestrzegania zasad współżycia społecznego mieszkańców , ustalonych i przyjętych przez Społeczność Domu

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/