Godność i samodzielność

Podstawę prawną  do skierowania do domów pomocy społecznej stanowi art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej , którego treść mówi , że „osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności , niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych , przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej".

 

Jeśli zostały spełnione powyższe przesłanki , do wydania decyzji kierującej do odpowiedniego typu domu konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów.

 

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się osobę na podstawie :

  • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej , złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej  miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za  zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna , a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej,
  • rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się  w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu  zamieszkania przez rodzinę lub gminę,
  • zaświadczenia o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej lub o dochodach opiekunów prawnych ( jeśli sprawa dotyczy skierowania osoby ubezwłasnowolnionej , nie posiadającej dochodu).

 

Odpłatność w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na rok 2021 został ustalony Zarządzeniem  Starosty Starogardzkiego i wynosi 4377,23 zł.

 

Zarządzenie 15/2019 z dnia 28.01.2019 roku - Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

 

Mieszkaniec Domu ponosi  koszty utrzymani w palcówce w wysokości 70 % swego dochodu tj. z  renty, emerytury , zasiłku lub innego źródła dochodu .

 

Różnicę miedzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania , a kwotą wnoszoną przez mieszkańca ponoszą zależnie od sytuacji życiowej współmałżonek, dzieci lub gmina na terenie której ostatnio przebywał mieszkaniec.

 

Wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

http://dpsszpegawsk.mojbip.pl/