Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

Deklaracja dostępności

Artykuły

 • Deklaracja dostępności

  Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsszpegawsk.pl

   

  Daty publikacji i aktualizacji:

  Data publikacji strony internetowej: 04.08.2017 r.

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.03.2021 r.

   

  Status pod względem zgodności z ustawą:

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   

  • na stronie występują błędy stopniowania nagłówków
  • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo
  • pliki PDF, DOC itp. - podmiot stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

   

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

  Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021 r.

  Deklarację sporządzono na podstawie oceny własnej podmiotu.

   

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

  Tel. 585621461

  e-mail: sekretariat@dpsszpegawsk.pl

   

  Informacje na temat procedury:

  Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

   

  Dostępność architektoniczna:

  Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych;

  • na teren obiektu można wejść i/lub wjechać główną bramą wjazdową od ul. Kasztanowej;
  • dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępne są całe powierzchnie parterowe we wszystkich budynkach, a w budynkach A i C również pozostałe kondygnacje (budynki A i C są wyposażone w windy osobowe);
  • wejścia do budynków A i C posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych na wózkach oraz poręcze;
  • w budynkach przeznaczonych dla mieszkańców na wszystkich piętrach znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • na terenie obiektu znajdują się parkingi, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
  • na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
  • w obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących;
  • w obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

   

  Cały czas trwają prace aby stronę internetową www.dpsszpegawsk.pl dostosować do wymagań prawnych.

  Czytaj Więcej o: Deklaracja dostępności

Banery/Logo