Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dpsszpegawsk.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Obrazy posiadają tekst alternatywny jednak ich opis nie wskazuje na to co przedstawiają dane fotografie.

Zamieszczone załączniki nie spełniają norm dostępności.

Zamieszczone obrazy posiadają opis alternatywny. Opis nie jest adekwatny do prezentowanej grafiki.

Informacja o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Link do wyniku analizy: http://dpsszpegawsk.pl/wcag/dd2023/Raport dostępności 2023DPSSPG.pdf

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Blok, e-mail: m.blok@dpsszpegawsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 585621461. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Na teren obiektu można wejść i/lub wjechać główną bramą wjazdową od ul. Kasztanowej.

Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępne są całe powierzchnie parterowe we wszystkich budynkach, a w budynkach A i C również pozostałe kondygnacje (budynki A i C są wyposażone w windy osobowe).

Wejścia do budynków A i C posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych na wózkach oraz poręcze.

W budynkach przeznaczonych dla mieszkańców na wszystkich piętrach znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie obiektu znajdują się parkingi, na którym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na teren obiektu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa https://dpsszpegawsk.pl - jest sukcesywnie w miarę możliwości finansowych dostosowywana do obowiązującego prawa.

Banery/Logo