Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

Klauzula informacyjna - skargi lub wnioski

Artykuły

 • Klauzula informacyjna - skargi lub wnioski

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dla osób składających skargi lub wnioski

  w Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z   04.05.2016, ze zm.), dalej „RODO”, informujemy, że:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej imienia dr. Józefa Marcelego Kopicza (dalej DPS) z siedzibą w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562 14 61, adres e-mail: sekretariat@dpsszpegawsk.pl.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w DPS: Anna Dudek, e-mail: iod@dpsszpegawsk.pl, adres: ul. Kasztanowa 23, Szpęgawsk, 83-200 Starogard Gdański
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
   1. rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w związku z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), w  szczególności z art. 223 § 1 wymienionej ustawy oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku, a następnie przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z  przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
  6. Posiada Pani/Pan:
   1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, stosownie do art. 15 RODO;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, stosownie do art. 16 RODO;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w art. 18 RODO;
   4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
   5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku.
  8. DPS w Szpęgawsku nie prowadzi automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
  Czytaj Więcej o: Klauzula informacyjna - skargi lub wnioski

Banery/Logo