Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku

Obowiązek informacyjny - monitoring

Artykuły

 • Obowiązek informacyjny - monitoring

  KLAUZULA INFORMACYJNA - dla osób przebywających w obszarze monitorowania na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku.

   

  1. 1. Informacje dotyczące Administratora Danych

  Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23, 83-200 Starogard Gdański, numer telefonu: 58 562 14 61, adres e-mail: sekretariat@dpsszpegawsk.pl

  1. 2. Inspektor Ochrony Danych

  Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, panią Annę Dudek, z którą można skontaktować się drogą elektroniczną: iodo@dpsszpegawsk.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  1. 3. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne

  Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, a także zapewnienia bezpieczeństwa osobowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO, Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) w zw. z art. 4b i 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

  1. 4. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres nie dłuższy niż 7 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  1. 5. Zasięg monitoringu

  Monitoringiem wizyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku objęte są:

  a) pomieszczenia wewnątrz budynków (wejście główne do budynku administracji, hol, klatki schodowe, korytarze, kuchnia, sale dozoru)

  b) otoczenie budynków (brama wjazdowa, skład drewna opałowego, plac przed kotłownią, teren pomiędzy wiatą gospodarczą a oddziałem C, wejście główne do budynku administracji z parkingiem, wejście do zaplecza kuchni i magazynów artykułów spożywczych, wejścia do oddziałów A, B, C oraz do Działu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, parkingi, wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych, wiaty rekreacyjne, ogród).

  1. 6. Komu przekazujemy dane?

  Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej, na ich wniosek i w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem oraz podmiotom współpracującym z Domem Pomocy Społecznej w Szpęgawsku na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych np. podmioty wspierające w zakresie obsługi technicznej i informatycznej.

  1. 7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym nie będą przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

  1. 8. Przysługujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do nagrań,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach i w zakresie wynikającym z RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  1. 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

  Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Czytaj Więcej o: Obowiązek informacyjny - monitoring

Banery/Logo